ЗА НАС ПРОГРАМА ЧЛЕНСТВО ИНИЦИАТИВИ

БЮЛЕТИН (PDF) АРХИВ ПУБЛИКАЦИИ И ДОК.

 

На 30.04.2008 г. се проведе Учредително Общо Събрание, на което бе взето решение за учредяване на сдружение "Асоциация СФЕРА".

В съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) бяха определени целите и средствата за постигането им, беше приет уставът и се избраха ръководни органи на сдружението.

Наименованието на сдружението е "АСОЦИАЦИЯ СФЕРА". Същото може да се превежда на други езици, да се изписва с други азбуки и в абревиатура.

Седалището е в гр. Казанлък.

Дейността на сдружението съгласно чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ се осъществява в частна полза.

Предмета на дейност на Асоциация СФЕРА включва проектирането, разработката, развитието и внедряването на системи и технологии за глобални изследвания, мониторинг и контрол, както и планирането, провеждането, документирането и популяризирането на такива изследвания.

Сдружението има за цел:

Да подпомага теоретичните и приложните научни изследвания в областта на глобалните процеси и явления, глобалните проблеми, глобалните системи и технологиите за изследване, мониторинг и контрол.

Организационно, информационно и технически да подпомага инициативите в тази сфера.

Да съдейства за хармонизирането на законодателството ни с това на развитите страни в света, като сезира органите и институциите, имащи законодателна инициатива.

Да съдейства на държавните органи и институции в областта на глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии.

Да съдейства за проектирането, разработката, развитието и внедряването на енергийни, енерго-информационни и информационни технологии свързани с глобалните процеси и проблеми.

Да съдейства за проектирането, разработката, развитието и внедряването на съвременни апарати, системи и технологии свързани с глобалните процеси и решението на глобалните проблеми.

Да съдейства за проектирането, разработката, развитието и внедряването на дистанционни и недеструктивни системи за изследване, мониторинг и контрол.

Да съдейства при планирането, провеждането и документирането на астрофизични, геофизични, еколожки, геотехнически, инженерни, археофизични, геоинформационни и др. изследвания у нас и в чужбина.

Да осигурява научна и техническа информация на членовете си.

Да проучва световния опит и следи постиженията в областта на глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии.

Да подпомага усилията на всички работещи за обединението на науките и да поощрява синтеза на човешките знания.

Да организира национални и международни форуми, семинари, курсове, работни срещи и др. прояви за обмяна на информация и опит. Да съдейства за издигане равнището на представяне на България пред света в тази област.

Да повишава равнището на компетентност на членовете си и да отстоява професионалните и икономическите им интереси.

Тези цели ще бъде постигнати чрез следните средства (дейности) :

Подпомага разпространението и обмена на информация и опит.

Участва в национални и международни форуми свързани с глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии.

Участва в национални и международни организации със сходни цели.

Разработва и осъществява проекти в областта на иследването, мониторинга и контрола на глобалните проблеми и процеси, както и за разработката, развитието и внедряването на системи и технологии за глобални изследвания, мониторинг и контрол.

Подпомага установяването на по-тесни връзки между обществеността и работещите в тази сфера.

Провежда програми за популяризиране на глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии.

Стимулира реализацията на своите членове в национални и международни прояви.

Координира обществените и международните изяви на своите членове.

Организира семинари, конференции, изложби и др. прояви.

Организира и съдейства за издаването на печатни, филмови и др. произведения за глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии, както и издава бюлетин за популяризиране на дейността си.

Осъществява други дейности, съдействащи за постигането на целите на СФЕРА.

Органите на управление на Асоциация СФЕРА (АС) са Общото събрание, Управителният Съвет и Председателят.

Общото събрание (ОС) е върховен орган на управление, чиито решения са задължителни за всички членове.

Общото събрание има следните правомощия:

Изменя и допълва настоящия устав и взема решения за прекратяване или сливане на Асоциация СФЕРА с мнозинство от 2/3 от всички Редовни членове.

Приема годишния отчет на УС за дейността на Асоциацията.

Приема програмата за дейността на АС, годишния бюджет и допълнителните вноски с мнозинство 2/3 от присъстващите Редовни членове.

Избира и освобождава членовете на УС с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите Редовни членове. 

Управителният Съвет (УС) е оперативен, постоянно действащ орган на Асоциацията.

Управителния Съвет се избира от ОС за срок от 3 години.

Управителният съвет има следните правомощия:

Свиква Общото събрание.

Ръководи дейността на Асоциацията по изпълнение на програмата и решенията на ОС.

Обнародва обръщения, декларации и др. актове.

Участва съвместно с други организации в мероприятия за осъществяване целите на Асоциацията.

Изпълнява бюджета на АС.

Управлява имуществото на Асоциацията.

Избира измежду членовете си Председател и Главен Секретар на Асоциация СФЕРА и разпределя функциите между своите членове.

Определя броя на щатните служители на Асоциацията.

Определя размера на членския внос (индивидуален и колективен).

Взема решения по всички въпроси, които по закон или устав не са в компетенциите на друг орган.

Председателят има следните правомощия:

Ръководи работата на УС.

Представлява Асоциацията пред трети лица и я задължава с подписа си. Когато Председателят отсъства Асоциацията се представлява от Главния Секретар, който поема функциите му.

Участва съвместно с други организации в мероприятия за осъществяване целите на Асоциацията.

Назначава персонала на Асоциацията и подписва договорите им.

Организира и осъществява оперативната дейност по прилагане на устава и решенията на УС и ОС.

Главният Секретар организира и координира оперативната дейност на АС и подпомага Председателя на УС в дейността му.

Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява функциите си или отсъства, Асоциацията се представлява от Главният Секретар.

Председателят на Асоциация СФЕРА и Главният Секретар се избират от УС за срока до края на мандата му.

Член на Асоциация СФЕРА може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което декларира, че приема устава, спазва го и редовно плаща членски внос.

Колективни членове на Асоциацията могат да бъдат формированията, които в своята дейност се ръководят от устава на Асоциацията, програмите и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Всички членове са равнопоставени, освен когато уставът предвижда друго.

Членовете биват Почетни, Редовни и Асоциирани.

Членовете се приемат с решение на  УС.

Кандидатите за нови членове представят пред УС:

- писмена молба;

- декларация за приемане на устава и програмните документи и опазване тайната на конфиденциалната информация;

- идентифициращи и удостоверителни документи по изискване на УС.

Асоциираните членове се приемат от УС по тяхна молба.

За Редовни членове се приемат Асоциирани членове, доказали съпричастността си към глобалните проблеми и процеси, и глобалните системи и технологии. Кандидатите трябва да представят поне две препоръки от Редовни членове пред УС.

Новите Редовни членове се приемат от УС с квалифицирано мнозинство от 2/3.

Учредителите по право са Редовни членове.

За Почетни членове се избират кандидати с особено големи заслуги към Асоциация СФЕРА. Предложението за издигане на Почетен член се внася в УС от Председателя или Главния Секретар. Новите Почетни членове се избират от УС с консенсус.

Почетните членове не плащат членски внос. 

Членството в Асоциацията се прекратява:

По желание, изразено в писмена форма.

При смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице.

При системно неплащане на членския внос и другите вноски, гласувани от ОС. Системно е неплащането на три и повече поредни вноски.

При нарушение на устава и в случаите на действия, дискредитиращи Асоциация СФЕРА, неин(и) член(ове), дейността и или целите и, както и при възникване на обстоятелства, представляващи пречка за членството в АС.

Решенията за прекратяване на членство се вземат от УС с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите за Асоциираните членове и 2/3 от всички членове за Редовните и Почетните членове.

Членовете на сдружението се задължават да внасят членски внос, като размерът, редът и начинът на внасяне се определят от УС.

Членовете са длъжни да внасят и други (допълнителни) вноски гласувани от ОС. Размерът, редът и начинът им на внасяне се определят от ОС. 

Имуществото на сдружението се състои от: вещи, пари, ценни книжа, недвижими имоти и вещни права върху тях, дялово участие в дружества, права върху интелектуална собственост и всички други права съгласно законодателството.

Имуществото на Асоциация СФЕРА се набира от:

 - членски внос, изплащан ежемесечно и други вноски гласувани от Общото Събрание;

 - приходи от участие в семинари, конференции, изложби и др. прояви;

 - приходи от реклама и други услуги;

 - дарения от местни и чуждестранни лица;

 - други разрешени от закона източници.

При напускане на Асоциацията членовете получават само онези вещи, които сами са внесли, ако те не са дарение или членски внос.

При прекратяване или ликвидация на Асоциацията останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя солидарно между Редовните членове.

Дейността на сдружението не се ограничава със срок.

 

INDEX ВРЪЗКИ КОНТАКТИ ВЪПРОСИ ФОРУМ

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ©