ЗА НАС ПРОГРАМА ЧЛЕНСТВО ИНИЦИАТИВИ

БЮЛЕТИН (PDF) АРХИВ ПУБЛИКАЦИИ И ДОК.

 

ПРОГРАМА

Асоциация СФЕРА се роди от идеята на основателите си да популяризират своите нови виждания за информацията и информационния обмен, зародили се в условията на все по-засилваща се дигитализация, виртуализация и глобализация на света.

Вече 17 години ние работим в обалстта на енергията, информацията и енерго-информационния обмен, а идеите ни с всеки изминал ден придобиват все по-реални изражения.

Несъмнено информационната революция промени нашият свят, нашата култура и нас самите. Научните разработките в тази сфера отдавна.вече са архаично остарели, а хода на промените се чертае в лабораториите на големите IT фирми.

Всички водещи анализатори днес говорят за икономика на интелекта, за информационно общество, за информационна среда, за информационна култура и т.н. до информационната война.

СФЕРА идва да подпомогне осъзнаването на информационния и енерго-информационния обмен, информационните обособености и информационните процеси и тяхната роля в условията на дигитализация, виртуализация и глобализация.

Асоциация СФЕРА поддържа следните основни ТЕЗИ:

Бъдещото ни развитие зависи от нас самите. Нашето минало е база за бъдещо развитие, но и ни ограничава.

Настоящото развитие.винаги може и следва да бъде усъвършенствано, с оглед на бъдещото устойчиво развитие на системата "разум-реалност".

Няма теория, която да може да се отъждестви с истината (100 % съответствие с реалността). Реалността ще продължи да ни изненадва.

Всяка научна теория трябва да се базира на фактите и следва да завършва с формулировката, че това е поредната "мисловна матрица", която се опитва да ги обобщи и обясни.

В условията на дигитализация, виртуализация и глобализация всички "мисловни матрици" имат право не само на съхранение, но и на развитие.

Науката следва да признае наличието на множество необяснени факти, оставащи извън научните матрици и да престане да бъде последна инстанция по всички въпроси.

Робуването на титли и авторитети спъва научното развитие, принизява творчеството до обикновения труд, а учените превръща от творци в "научни работници".

Догматичния период в науката трябва да се преодолее и да остане в миналото.

Развитието на разума е смисълът на нашето съществуване и осъществяване.

Изхождайки от посочените ТЕЗИ, Асоциация СФЕРА си поставя следните основни ЦЕЛИ:

Да подпомага теоретичните и приложните научни изследвания в областта на глобалните процеси и явления, глобалните проблеми, глобалните системи и технологиите за изследване, мониторинг и контрол.

Организационно, информационно и технически да подпомага инициативите в тази сфера.

Да съдейства за хармонизирането на законодателството ни с това на развитите страни в света, като сезира органите и институциите, имащи законодателна инициатива.

Да съдейства на държавните органи и институции в областта на глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии.

Да съдейства за проектирането, разработката, развитието и внедряването на енергийни, енерго-информационни и информационни технологии свързани с глобалните процеси и проблеми.

Да съдейства за проектирането, разработката, развитието и внедряването на съвременни апарати, системи и технологии свързани с глобалните процеси и решението на глобалните проблеми.

Да съдейства за проектирането, разработката, развитието и внедряването на дистанционни и недеструктивни системи за изследване, мониторинг и контрол.

Да съдейства при планирането, провеждането и документирането на астрофизични, геофизични, еколожки, геотехнически, инженерни, археофизични, геоинформационни и др. изследвания у нас и в чужбина.

Да осигурява научна и техническа информация на членовете си.

Да проучва световния опит и следи постиженията в областта на глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии.

Да подпомага усилията на всички работещи за обединението на науките и да поощрява синтеза на човешките знания.

Да организира национални и международни форуми, семинари, курсове, работни срещи и др. прояви за обмяна на информация и опит. Да съдейства за издигане равнището на представяне на България пред света в тази област.

Да повишава равнището на компетентност на членовете си и да отстоява професионалните и икономическите им интереси.

В изпълнение на изложените ЦЕЛИ Асоциация СФЕРА:

Подпомага разпространението и обмена на информация и опит.

Участва в национални и международни форуми свързани с глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии.

Участва в национални и международни организации със сходни цели.

Разработва и осъществява проекти в областта на иследването, мониторинга и контрола на глобалните проблеми и процеси, както и за разработката, развитието и внедряването на системи и технологии за глобални изследвания, мониторинг и контрол.

Подпомага установяването на по-тесни връзки между обществеността и работещите в тази сфера.

Провежда програми за популяризиране на глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии.

Стимулира реализацията на своите членове в национални и международни прояви.

Координира обществените и международните изяви на своите членове.

Организира семинари, конференции, изложби и др. прояви.

Организира и съдейства за издаването на печатни, филмови и др. произведения за глобалните проблеми и процеси и глобалните системи и технологии, както и издава бюлетин за популяризиране на дейността си.

Нашата мисия е да работим за обединението на човешкото познание, а нашата амбиция е да открием същността на реалността.

 

INDEX ВРЪЗКИ КОНТАКТИ ВЪПРОСИ ФОРУМ

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ©