POSTTRUTH WWMM INITIATIVES EBOOK PUBLICATIONS&DOC

 

Means for Mental Integration


Due to the flow of emigrants the European Union is facing an unheard of challenge.

The optimism that the emigrant crisis is to be resolved gradually loses more and more ground among the leaders of the EU.

What is observed is an increasing polarization and radicalization both among the foreigners and the local populations.

In a great number of the forums dedicated on the Emigrant crisis, experts confess that they are helpless in front of the problems of socio-cultural integration of the emigrants as well as in front of the increasing islamisation of Europe.

Experts admit that they do not have the adequate scientific means and instruments to fight against the radical Islam and are unable to counteract the extremism in Europe.

The multiculturalism has failed due to lack of mental integration.

In this relation we believe to have the scientific set of tools capable of liberating and dispersing the accumulating socio-cultural tensions.

We have called this set Means for Mental Integration (MMI). It is based on our theory research - “Dogmatic Matrices” (/en/ Mental Matrices).

https://web.facebook.com/mentalintegrations

https://web.facebook.com/Medios-de-Integración-Mental-1657069691213253

https://web.facebook.com/Мисловна-Интеграция-491521741019516

 

EN http://sfera.zonebg.com/ECnn.rtf

SP http://sfera.zonebg.com/resumen.rtf

BG http://sfera.zonebg.com/ECn.rtf

 

EN http://research.zonebg.com/en/menmatFEN.pdf

SP http://research.zonebg.com/en/menmatFSP.pdf

RU http://sfera.zonebg.com/sfera_dogmat_ru.pdf

BG http://sfera.zonebg.com/SFERA_DogMat.pdf

 

You can donate funds for translation and distribution of the articles in other languages at the following bank account:

UniCredit BulBank

IBAN BG56UNCR70001506250467

SFERA Association / АСОЦИАЦИЯ СФЕРА

 

Средства за Мисловна Интеграция

Бежанската вълна изправи ЕС пред невиждано досега социокултурно предизвикателство.

Оптимизмът за справяне с Бежанската криза все повече губи позиции сред лидерите на ЕС.

Налице е засилваща се поляризация и радикализация, както у пришълците, така и у приемащите народи.

На множеството форуми, посветени на Бежанската криза, специалистите констатират, че са безпомощни по въпросите на социокултурната интеграция на бежанците и засилващата се изслямизация на Европа.

Експертите признават, че нямат адекватни научни средства и инструменти за борба с радикалния ислям и не могат да противодействат на екстремизма в Европа.

Мултикултурализмът се провали поради липса на мисловна интеграция...

В тази връзка смятаме, че вече разполагаме с научен инструментариум способен да освободи и разсее натрупващото се социокултурно напрежение.

Нарекохме го Средства за Мисловна Интеграция (СМИ). Базира се на теоретичната ни разработка - 'Догматичните Матрици' (/en/ Mental Matrices).

Също така, набираме средства за превод на френски, немски, и др. европейски езици.

 

Mental Matrices

Awareness of mental matrices is fatal to the sustainable development of mind.
SFERA Association launched an initiative to spread the book 'Mental Matrices' at main European languages.
Thanks to our efforts, the book is now available in Bulgarian, Russian, English and Spanish.
http://sfera.zonebg.com/knigi.htm
Also, we continue to raise funds for translation into French, German, and others. European languages.
You can donate funds for translation and distribution of the book in other languages at the following bank account:

UniCredit BulBank

IBAN BG56UNCR70001506250467

SFERA Association / АСОЦИАЦИЯ СФЕРА

 

Мисловни Матрици

Осъзнаването на мисловните матрици е фатално за устойчивото развитие на разума.

Асоциация Сфера стартира инициатива за разпространението на книгата 'Догматичните Матрици' на основните европейски езици.

Благодарение на нашите усилия книгата вече е достъпна на български, руски, английски и испански език.

http://sfera.zonebg.com/knigi.htm

Също така, продължаваме да набираме средства за превод на френски, немски, и др. европейски езици.

 

Развитие на Разума

Друга наша основна инициатива е популяризирането и разясняването на цикъла публикации "Развитие на Разума".

В условията на все по-засилена дигитализация и виртуализация на нашия свят осъзнаването на "мисловните матрици" и тяхната реална сила е от изключително значение за социокултурното взаимодействие в условията на глобализация.

Нашата дейност е изключително насочена към бъдещото развитие на разума, но се базираме на миналото и защитаваме тезата, че в условията на дигитализация и глобализация всички "мисловни матрици" имат право не само на съществуване, но и на развитие.

Ние виждаме бъдещето, като единство на развиващото се културно многообразие в условията на екологичен баланс.

Нашето разбиране за устойчивото развитие започва от баланса на системата "разум-реалност" и завършва с развитието и.

В тази светлина в един бъдещ момент "развитието на разума" ще бъде смисълът на нашето съществуване и осъществяване.

Публикациите можете да намерите в раздел "ПУБЛИКАЦИИ И ДОК."

Всички Ваши коментари, мнения, идеи и предложения очакваме на:

[email protected]

 

INDEX LINKS CONTACTS QUESTIONS FORUM

 

ALL RIGHTS RESERVED © СФЕРА © ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ