ЗА НАС ПРОГРАМА ЧЛЕНСТВО ИНИЦИАТИВИ

БЮЛЕТИН (PDF) АРХИВ ПУБЛИКАЦИИ И ДОК.

 

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО:

Член на Асоциация СФЕРА може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което декларира, че приема устава, спазва го и редовно плаща членски внос.

Колективни членове на Асоциацията могат да бъдат формированията, които в своята дейност се ръководят от устава на Асоциацията, програмите и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Всички членове са равнопоставени, освен когато уставът предвижда друго.

Членовете биват Почетни, Редовни и Асоциирани.

Членовете се приемат с решение на УС.

Кандидатите за нови членове представят пред УС:

- писмена молба;

- декларация за приемане на устава и програмните документи и опазване тайната на конфиденциалната информация;

- идентифициращи и удостоверителни документи по изискване на УС.

Асоциираните членове се приемат от УС по тяхна молба.

За Редовни членове се приемат Асоциирани членове, доказали съпричастността си към популяризирането и решаването на глобалните проблеми. Кандидатите трябва да представят поне две препоръки от Редовни членове пред УС.

Новите Редовни членове се приемат от УС с квалифицирано мнозинство от 2/3.

Учредителите по право са Редовни членове.

За Почетни членове се избират кандидати с особено големи заслуги към Асоциация СФЕРА. Предложението за издигане на Почетен член се внася в УС от Председателя или Главния Секретар. Новите Почетни членове се избират от УС с консенсус.

Почетните членове не плащат членски внос.

Членството в Асоциацията се прекратява:

По желание, изразено в писмена форма.

При смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице.

При системно неплащане на членския внос и другите вноски, гласувани от ОС. Системно е неплащането на три и повече поредни вноски.

При нарушение на устава и в случаите на действия, дискредитиращи Асоциация СФЕРА, неин(и) член(ове), дейността и или целите и, както и при възникване на обстоятелства, представляващи пречка за членството в АС.

Решенията за прекратяване на членство се вземат от УС с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите за Асоциираните членове и 2/3 от всички членове за Редовните и Почетните членове.

Желаещите да станат членове на Асоциация СФЕРА е нужно да заявят това на :

e-mail: sfera.org@gmail.com

phone: 0876 83 27 47

След представяне и оставяне на адрес и телефон за връзка ние ще ви изпратим необходимите документи и ще отговорим на вашите въпроси.

 

INDEX ВРЪЗКИ КОНТАКТИ ВЪПРОСИ ФОРУМ

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ©